ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden - versie 24 mei 2018. Deze bevatten belangrijke informatie voor jou als consument. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

2CLOSE
Vlietlaan 28C
3061 DX  ROTTERDAM
E info@2close.nl

Inleiding
Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden - versie 24 mei 2018. Deze bevatten belangrijke informatie voor jou als consument. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden je aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Mocht je na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

2CLOSE
Vlietlaan 28C
3061 DX ROTTERDAM
E info@2close.nl

Algemene Voorwaarden 2CLOSE

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Aanbiedingen
Artikel 11 – Garantie en klachten
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Gegevensbeheer
Artikel 14 – Geschillen


Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met de Ondernemer;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
10. Website/Webshop: de Website www.2close.nl.


Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

V.O.F. 2CLOSE

Adres: Vlietlaan 28 C, 3061 DX ROTTERDAM
Telefoonnummer: 06 - 19 62 28 55 (Esther)
06 - 41 53 78 81 (Annemarie)
(bereikbaar tijdens openingstijden winkel)
E-mailadres: info@2close.nl

KvK-nummer: 57913587
Btw-identificatienummer: NL 8527.89.853 B01


Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op de Website van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden door de Consument ingezien worden op de Website. De Algemene Voorwaarden zijn ook bij de Ondernemer in te zien of worden op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de Consument zich in geval van tegenstrijdig Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De Ondernemer kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten, zoals deze zijn gevisualiseerd op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van het product. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

Artikel 5 - De Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De Ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De Ondernemer zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de Overeenkomst.


Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 Dagen. Deze bedenktijd gaat in op de Dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Indien het producten door de Consument zijn gebruikt of door hem op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan de Consument het product/de producten retourneren in de 2CLOSE winkel of via een bezorgdienst.
2. Indien de Consument de koopprijs voor het product reeds betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot herroeping, alle van de Consument ontvangen betalingen (met inbegrip van de leveringskosten) terugbetalen. Indien de Consument echter een bepaald product behoudt en dus slechts een deel van de bestelling met gebruikmaking van het herroepingsrecht wil retourneren, worden de verzendkosten niet vergoed.
3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is kosteloos.
4. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag de Ondernemer wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, waarbij het eerste tijdstip steeds zal gelden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De Ondernemer kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard en/of verzegeld zijn, bijv. sieraden.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of andere wettelijke regelingen of bepalingen.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. De minimale orderwaarde bedraagt 15 euro, na aftrek van eventuele kortingen.
4. De prijzen zoals vermeld op de Website, worden gehanteerd onder voorbehoud van prijs- en drukfouten. De Ondernemer heeft het recht om de koper, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten. In het geval van een prijsfout heeft de Ondernemer het recht de bestelling te annuleren en is dientengevolge een eventuele Overeenkomst niet tot stand gekomen. De Ondernemer levert een bestelling, onder voorbehoud van prijsfouten op de Website en in het winkelmandje.
5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

Artikel 10 - Aanbiedingen

1. Aanbiedingen/kortingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Consument, behoudt de Ondernemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3. Mondelinge toezeggingen verbinden de Ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
4. Aanbiedingen van de Ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
5. De Ondernemer kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de Consument had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


Artikel 11 – Garantie en klachten

1. De Ondernemer staat er voor in dat de door hem geleverde producten voldoen aan de eisen van redelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid. LET OP: Wij kunnen geen garantie geven op ritsen en op het losraken van knopen, steentjes, pailletten, prints of andere aangebrachte decoratieve versieringen.

2. De Ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van het product.

3. De Consument is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de Consument (alvorens over te gaan tot terugzending aan de Ondernemer) dit gebrek/deze gebreken onmiddellijk - doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst - per e-mail te melden aan de Ondernemer voorzien van minimaal 2 foto’s. Ingebruikneming na constatering van een gebrek, beschadiging ontstaan na constatering van gebrek(en), bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Producten worden als defect beschouwd als ze beschadigd worden ontvangen. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie als gevolg van normale slijtage, verkeerd wassen, beschadiging, opzet en/of nalatigheid.

4. Indien een klacht van de Consument door de Ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de Ondernemer naar zijn keuze of het geleverde product kosteloos vervangen of met de Consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Ondernemer en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaak, danwel (naar keuze van de Ondernemer) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Ondernemer gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van de Ondernemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.

5. Deze garantie geldt niet indien:

• de Consument jegens de Ondernemer in gebreke is;
• de Consument het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
• de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. De Ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 Dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 14 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument.

Artikel 13 - Gegevensbeheer

Wanneer de Consument een bestelling plaatst bij de Ondernemer, dan worden er gegevens opgeslagen door de Ondernemer. De Ondernemer houdt zich aan de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet verplicht de ondernemer een privacyverklaring in begrijpelijke woorden te schrijven. Deze verklaring is gepubliceerd op de website en op te vragen via info@2close.nl.

Artikel 14 - Geschillen
Op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2020 2CLOSE | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Wij gebruiken cookies voor doeleinden die staan beschreven in onze privacy policy. Meer informatie Accepteren
Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd op correcte wijze zullen gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.2close.nl allemaal doen met informatie die we over je te weten komen. Meer informatie over ons privacybeleid vind je op de Privacy Verklaring onderaan de website.